„Światowy Szczyt Antyterrorystyczny 2019” Herzliya, Izrael - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

„Światowy Szczyt Antyterrorystyczny 2019” Herzliya, Izrael

Data publikacji 30.09.2019

W dniach 9-12 września przedstawicielka Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku uczestniczyła w konferencji międzynarodowej „Światowy Szczyt Antyterrorystyczny 2019” Herzliya, Israel pn. „Terroryzm 2020: Zrozumienie teraźniejszości, przygotowanie na przyszłość” zrealizowanego w ramach projektu „Terrorism pReventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive — TRIVALENT” finansowanego w ramach programu badawczego HORIZON 2020.

Czterodniowa konferencja rozpoczęła się wydarzeniem otwierającym i przemówieniami głównych mówców. Na sesjach plenarnych konferencji przedstawiono najważniejsze prezentacje wyższych urzędników państw współpracujących oraz wyniki dogłębnych badań nad terroryzmem. Program kolejnych dwóch dni poświęcony był dyskusjom panelowym i warsztatom dotyczącym konkretnych zjawisk współczesnego i postmodernistycznego terroryzmu, w tym definicji, powiązań terroryzm-media-opinia publiczna i konkretnych sposobów działania, takich jak terroryzm samobójczy i niekonwencjonalne zachowania terrorystyczne. W skład panelistów wchodzili wiodący decydenci i badacze z odpowiednich dziedzin, którzy omówili najważniejsze kwestie.

Spotkanie na konferencji w Izraelu miało również na celu przypomnienie celów i założeń, które zostały wyznaczone do realizacji w grupie roboczej WP 2 – Radykalizacja socjopolityczna z uwzględnieniem różnych pokoleń.

Projekt „TRIVALENT” ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych.

W związku z faktem, że radykalizacja ma podłoże ideologiczne i jest rozprzestrzeniana przy pomocy narracji cechującej się unikalnym kodem komunikacyjnym projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tę retorykę.

Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

  • szczyt Izrael
  • szczyt Izrael
  • szczyt Izrael
  • szczyt Izrael
  • szczyt Izrael
  • szczyt Izrael
  • szczyt Izrael