Wydział Łączności i Informatyki - Policja Pomorska

Wydział Łączności i Informatyki

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział łączności i informatyki

 

Do zakresu zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy:

 1. organizacja, budowa, modernizacja i nadzór systemów łączności i informatyki w Komendzie oraz komendach miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego zgodnie z przyjętymi w Policji standardami i kierunkami rozwoju;
 2. organizowanie łączności w stanach kryzysowych i na czas operacji policyjnych oraz realizacji zadań mobilizacyjno-obronnych w tym zakresie;
 3. sprawowanie nadzoru w ramach wymagań standaryzacyjnych w informatyce i łączności policyjnej nad prawidłowością funkcjonowania zespołów do spraw łączności i informatyki komend miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego;
 4. opracowywanie, wdrażanie i eksploatacja w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji systemów informatycznych oraz metod i form nadzoru nad ich funkcjonowaniem, a w szczególności:
  • prowadzenie działalności inspirującej, koordynującej i nadzorczej w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych eksploatowanych w województwie oraz przestrzeganie obowiązujących lub zaleconych standardów teleinformatycznych,
  • inicjowanie procesów doskonalenia zawodowego w zakresie wdrażania nowych technologii, podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych personelu itp.,
  • wdrażanie i nadzór nad wprowadzeniem systemów informatycznych udostępnionych centralnie (Krajowy System Informatyczny Policji, systemy przeznaczone dla Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i pionu kryminalnego, systemy zewnętrzne);
 5. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 6. udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji działającym na terenie województwa pomorskiego;
 7. udział w czynnościach związanych z realizacją przepisów prawa o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział;
 8. spółdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie szerszego wykorzystywania pozapolicyjnych , zewnętrznych baz danych;
 9. realizacja zadań zleconych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z kompetencjami przyznanymi na mocy obowiązujących przepisów dotyczących:
  • systemu łączności rządowej,
  • systemu łączności wewnętrznej resortu spraw wewnętrznych i administracji,
  • systemu łączności radiowej UKF i dalekosiężnej KF,
  • poczty specjalnej,
  • systemów utajonych Policji;
 10. świadczenie usług w dziedzinie łączności jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i innym uprawnionych podmiotom w ramach obowiązujących przepisów;
 11. planowanie środków finansowych na organizowanie i realizacje zaopatrzenia Komendy w środki materiałowo-techniczne łączności i informatyki oraz ich ewidencjonowanie i rozliczanie.