Zadania Wydziału Ruchu Drogowego

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz przyczyn  i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych na podstawie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz uwzględnianie uzyskanych informacji w planowaniu kierunków pracy Policji województwa;

2) planowanie i koordynowanie działań prewencyjno-kontrolnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

3) prowadzenie nadzoru nad organizacją i sposobem pełnienia służby na drogach w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego jednostek Policji województwa;

4) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5) współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej i drogowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;

6) nadzorowanie zagadnień związanych z ujawnianiem naruszeń przepisów w transporcie drogowym, w tym w zakresie przekazywania przez jednostki Policji województwa dokumentacji do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego;

7) nadzorowanie i obsługa Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;

8) monitorowanie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia, w szczególności pod kątem jakości, terminowości i aktualności wprowadzanych informacji;

9) wykonywanie czynności związanych z poprawnym, kompletnym i terminowym wprowadzaniem oraz zatwierdzaniem danych gromadzonych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;

10) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

Nr art.:613, modyfikacja: 2016-10-26
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00