System Jakości

W Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku został ustanowiony, wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Ustanowiona została Polityka Jakości Laboratorium oraz określone zostały cele i kierunki rozwoju LK wraz ze sposobem ich realizacji. Polityka Jakości jest ustanawiana i zatwierdzana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Naczelnika Laboratorium.

Wdrożenie systemu rozpoczęto szkoleniami w roku 2004, realizowanymi pod nadzorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. Decyzją nr 33/04 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 12 lutego 2004r. powołano kierownika ds. jakości oraz zespół wdrożeniowy systemu zarządzania w LK KWP w Gdańsku.

Kierując się potrzebami klientów, w Laboratorium zostały zaplanowane, wdrożone i są realizowane procesy monitorowania, pomiarów, analiz i doskonalenia, jakie są potrzebne do:

 • zapewnienia zgodności świadczonych usług badawczych z wymaganiami,
 • zapewnienia zgodności ustanowionego systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
 • ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego systemu zarządzania.

Laboratorium doskonali skuteczność systemu zarządzania poprzez podejmowanie stosownych działań wynikających m. in. z analizy polityki jakości, wyników auditów i kontroli zewnętrznych, analizy działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania. Na podstawie analiz podejmowane są dalsze decyzje dotyczące strategii rozwoju Laboratorium i ustalania nowych celów i priorytetów oraz sposobów ich realizacji.

Nr art.:71, modyfikacja: 2011-07-29
 • www.pomorska.policja.gov.pl
  © 2001 - 2019 r.
 • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
  ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
  tel.(58) 321-59-00