Prawo międzynarodowe


Materiały do pobrania:


1. Podstawowe informacje

 - Praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć indywidualną skargę

- Europejski Trybunał Praw Człowieka - Pytania i odpowiedzi

 

 

2. Zasadnicze akty prawne

- Karta Narodów Zjednoczonych

 

- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 

- Traktat o Unii Europejskiej

 

- Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 

- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

 

- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych

 

- Deklaracja praw osob nalezacych do mniejszosci naradowych lub etnicznych

 

- Deklaracja w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji

 

- Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych

 

- Europejski pakt na rzecz równości płci

 

 

3. Konwencje:

- Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

 

- Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci

 

- Konewncja o prawach dziecka

 

- Europejska Konewncja o zwalczaniu terroryzmu

 

- Konwencja genewska dotyczaca statusu uchodzców

 

- Konwencja o prawach politycznych kobiet

 

- Konwencja dot. dyskryminacji w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu

 

- Konwencja ws. likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet

 

- Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

 

- Konwencja dot. jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet

 

- Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie

 

- Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

 

- Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych[1995]

 

- Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

 

- Konwencja ws. Zakazu Stosowania Tortur[

 

 

4. Inne akty prawne:

- Dyrektywa Rady wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet

 

- Dyrektywa Rady w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego

 

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej

 

- Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

 

- Protokół fakultatywny do do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

 

- Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur

 

- Protokół fakultatywny do Konwencji ws. likwidacji wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet

 

- Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych-opracowanie

 

- Protokoły dodatkowe do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

 

Nr art.:944, modyfikacja: 2017-03-02
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00