Co musisz wiedzieć na początku?

 

Kandydat, który przeszedł pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i został umieszczony na liście rankingowej zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, może zostać przyjęty do służby w Policji, w terminie wskazanym na naszej stronie internetowej w zakładce:

Limity przyjęć do służby w Policji.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że każdy kandydat w kwestionariuszu osobowym wskazuje jednostkę Policji, w której chciałby pełnić służbę. Niemniej jednak Komendant Wojewódzki Policji, kierując się dobrem służby oraz sprawując nadzór nad wszystkimi jednostkami Policji w danym województwie, podejmuje decyzję o przydzieleniu nowych funkcjonariuszy do służby w poszczególnych komendach miejskich i powiatowych Policji, uwzględniając aktualne pilne potrzeby kadrowe danej jednostki. Stąd też propozycje kandydata określone w kwestionariuszu stanowią jedynie instrument pomocniczy dla komendanta przy ocenie możliwości uzupełniania stanu kadrowego poszczególnych jednostek.

Po wstąpieniu w szeregi Policji przez 1-2 tygodnie policjant pełni służbę w jednostce, do której został przydzielony, a następnie zostaje skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych, np. w Słupsku, Pile czy Szczytnie. Szkolenie to trwa ok. 6,5 miesiąca i odbywa się w systemie skoszarowanym (tj. pobyt całodobowy z wyżywieniem) i polega na uczestniczeniu w zajęciach dydaktycznych m.in. z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, technik obezwładniania, musztry, użycia środków przymusu bezpośredniego, a także strzelania z broni palnej. Szkoły zapewniają wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego.          

Policjant skierowany na szkolenie zawodowe podstawowe uczestniczy w szkoleniu obowiązkowo w umundurowaniu policyjnym (ćwiczebnym) i podlega szczególnej dyscyplinie służbowej określonej w regulaminie szkoły. W szczególności policjant zobowiązany jest dostosować się do harmonogramu dnia (tj. godziny pobudki, rozpoczęcia i zakończenia zajęć, udania się na posiłki), a także do przestrzegania zasad hierarchizacji, tj. starszeństwa stopniem, drogi służbowej czy też wykonywania poleceń przełożonych.

Zanim jednak kandydat zostanie przyjęty do służby, znając datę przyjęcia, winien podjąć w życiu prywatnym i zawodowym działania mające na celu uporządkowanie spraw osobistych, co umożliwi i jednocześnie pomoże spokojnie, bezstresowo i skutecznie ukończyć szkolenie i podjąć dalszą służbę w macierzystej jednostce Policji, czyli tej, do której został przydzielony.

Przez pierwsze trzy lata policjant będzie pełnił tzw. służbę przygotowawczą w pionie prewencji. Oznacza to m.in. służbę patrolową, patrolowo-interwencyjną, w ruchu drogowym, zabezpieczanie meczy, imprez masowych, manifestacji itp.

Wynagrodzenie policjanta podczas szkolenia zawodowego podstawowego wynosi ok. 1700 zł netto, natomiast po szkoleniu i mianowaniu na policjanta – ok. 2600 zł netto i będzie wzrastać wraz awansem w służbie.

Ponadto policjantowi przysługują nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe oraz dofinansowanie do wypoczynku na każdego członka rodziny. Dodatkowo policja gwarantuje możliwość doskonalenia zawodowego i możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształceniem, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego.

Prawa emerytalne przysługują policjantowi po 25 latach służby w 55 roku życia.

 

Nr art.:924, modyfikacja: 2017-02-15
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00