Jak zostać policjantem w województwie pomorskim?

Procedura wstąpienia do służby w Policji jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.04.2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o służbę w Policji.

Od dnia 1 czerwca 2017 roku  dokumenty w województwie pomorskim można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a także w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku, Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie  Gdańskim.

Składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się poprzez uprzednią rejestrację na adres e-mailowy:

dobor@gd.policja.gov.pl

 

(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu i  wskazać komendę, w której kandydat chciałby złożyć dokumenty – z komend wymienionych poniżej). Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostanie wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin i miejsce złożenia dokumentów.

Dokumenty można składać:

Komenda Wojewódzka Policji Wydział Kadr i Szkolenia w Gdańsku, ul. Okopowa 15 pokój 008 lub 11:

wtorki oraz czwartki w godz. 8.00 – 12.00 (we wtorki po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym do godz. 17.30)

Komenda Miejska Policji w Słupsku (komórka kadrowa), Al. 3 Maja 1 :

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach (komórka kadrowa), ul. Warszawska 13:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim (komórka kadrowa), ul. Bohaterów Getta 2:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Dokumenty, które należy złożyć, są następujące:

- podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji na terenie województwa pomorskiego, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2,5 cm szerokości);

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby, część A i B  – wypełniony czytelnie drukowanymi literami;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, np. świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata lub magistra – oryginały do wglądu;

- kserokopie świadectw poprzedniej pracy lub służby – oryginały do wglądu;

- kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne predyspozycje kandydata do służby, tj. tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych, ratownika wodnego, płetwonurka, sternika motorowodnego, posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C – oryginały do wglądu;

- do wglądu książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową, z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, z pieczątką właściwego WKU informującą o przeniesieniu do rezerwy;

- do okazania dowód osobisty potwierdzający tożsamość osoby składającej dokumenty – osoby posiadające nowe dowody osobiste powinny złożyć dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

 

UWAGA!!!

ZŁOŻONE DOKUMENTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!!!

    

Po złożeniu dokumentów kandydat do służby w Policji kierowany jest na poszczególne etapy postępowania, do których należą:

a) TEST WIEDZY (TW) i TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (TSF):

- testy odbywają się w jednej ze szkół policyjnych, np. Słupsku, Pile, Szczytnie w soboty lub niedziele;

- test wiedzy składa się z 40 pytań i obejmuje tematykę z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego i opracowywany jest w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

- zakres i sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a film obrazujący jego przebieg można znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji www.policja.pl;

 

b) TEST PSYCHOLOGICZNY (MULTISELECT - MS):

- składa się z testu komputerowego oraz rozmowy psychologa policyjnego z kandydatem;

- test obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie: zdolności intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności emocjonalnej, postawy w pracy

- test przeprowadzany jest w Wydziale Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15.

 

c) ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (RK):

- komisja powołana decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji ocenia kandydata w zakresie: umiejętności komunikowania się, motywacji do służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi, umiejętności autoprezentacji;

- rozmowy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 - rozmowa z kandydatem trwa ok. 30 min.

 

d) KOMISJA LEKARSKA:

- celem komisji lekarskiej jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

- kandydata kieruje się do Rejonowej Komisji Lekarskiej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata.

 

e) POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE WOBEC KANDYDATA DO SŁUŻBY:

- celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie czy kandydat do służby w Policji daje rękojmię zachowania tajemnicy;

- postępowanie rozpoczyna się w momencie złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego  w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 (druk ankiety)

 

 - ankietę kandydat składa w terminie wyznaczonym przez pracownika Zespołu ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Procedura wstąpienia do służby w Policji odbywa się w formie konkursu i jest punktowana. Z każdego etapu kandydat otrzymuje więc stosowną liczbę punktów, maksymalnie 220 pkt za etapy punktowane, tj.:

- test wiedzy – 40 pkt,

- test sprawności fizycznej – 60 pkt,

- test psychologiczny – 60 pkt,

- rozmowa kwalifikacyjna – 60 pkt.

 

Efekt końcowy to suma punktów ze wszystkich etapów, która umiejscawia kandydata w tzw. "liście rankingowej".

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu może zostać powiększona o punkty wynikające z preferowanego wykształcenia lub szczególnych predyspozycji kandydata, a mianowicie:

- punkty za wykształcenie:

- wyższe - magister lub równorzędne - o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne – 8 pkt;

- wyższe o kierunku innym niż wymienione wyżej – 6 pkt;

- wyższe – licencjat, inżynier – 4 pkt;

- średnie o profilu policyjnym – 2 pkt;

- punkty za szczególne predyspozycje:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 pkt;

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych – 4 pkt;

- uprawnienia ratownika wodnego, płetwonurka, do prowadzenia łodzi motorowodnych – 2 pkt;

- prawo jazdy kategorii A lub C – 2 pkt.

 

Nr art.:925, modyfikacja: 2017-02-15
  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00