Zamówienia publiczne


Zamówienia publiczne

Rodzaj zamówienia: 
Publikacja: 
Szacunkowa wartość: 
Wynik przetargu: 
Numer referencyjny: 


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:

Od dnia 18 kwietnia 2018r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze „unijnej" Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany będzie pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Od dnia 18 października 2018r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń będzie odbywać się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • www.pomorska.policja.gov.pl
    © 2001 - 2018 r.
  • KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU
    ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk
    tel.(58) 321-59-00